Welcome to Medistribution

LOCATION
กระเบื้องกันลื่น ลดความเสี่ยงในการลื่นล้ม

กระเบื้องกันลื่น ลดความเสี่ยงในการลื่นล้ม

R11

แนะนำสำหรับปูกระเบื้องในพื้นที่เปียก เช่น

- พื้นที่รอบสระว่ายน้ำ

- บริเวณทางเดินภายนอกอาคาร

- ที่จอดรถ

- พื้นที่อาบน้ำส่วนเปียก

- ห้องน้ำผู้สูงอายุR12

แนะนำสำหรับพื้นที่ภายนอกที่มีความลาดชันสูง หรือพื้นที่ที่มีคราบไขมันและความมัน เช่น

- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ

- พื้นที่ภายนอกอาคาร

- พื้นที่โหลดสินค้า

- ลาน และสนามต่างๆ

R11

แนะนำสำหรับปูกระเบื้องในพื้นที่เปียก เช่น

- พื้นที่รอบสระว่ายน้ำ

- บริเวณทางเดินภายนอกอาคาร

- ที่จอดรถ

- พื้นที่อาบน้ำส่วนเปียก

- ห้องน้ำผู้สูงอายุ


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor